Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: tài nguyên nước quốc gia

   Áp lực từ gia tăng dân số, tăng trưởng kinh tế và nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao khiến tài nguyên nước có nguy cơ cạn kiệt. Quy hoạch tài nguyên nước là “chìa khóa” để giải quyết những yêu cầu thực tiễn trong quản lý Nhà nước về nguồn tài nguyên này.
   Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả TNN rất quan trọng đối với sự tồn tại, phát triển của con người. Các chủ trương, chính sách, pháp luật về TNN đã được Bộ TN&MT xây dựng, hoàn thiện bảo vệ hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển bền vững kinh tế -
   Báo cáo Tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2016 - 2021 là nguồn tài liệu quan trọng, thiết thực để các Bộ, ngành và địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình hoạch định, xây dựng chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển.
   Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sẽ chú trọng đến việc bảo đảm an ninh tài nguyên nước quốc gia, giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn nước từ nước ngoài và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; chú trọng phòng ngừa, kiểm soát và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm.