Tạ Nhị ·
1 năm trước
 5678

Dự án nào cần xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

Trước khi đưa dự án vào vận hành, các cơ sở, doanh nghiệp phải tiến hành đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở, khu công nghiệp.

Đối với các dự án lớn, có nhiều hạng mục công trình hoặc được phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn. Thì giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường có thể được cấp cho từng hạng mục công trình của dự án và sẽ được tích hợp sau khi tất cả các hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành.

Đối với các dự án mở rộng, nâng công suất, tăng quy mô, thay đổi công nghệ của cơ sở và khu công nghiệp đang hoạt động. Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT của dự án sẽ thay thế các văn bản thẩm định, phê duyệt, xác nhận hoàn thành công trình của dự án trước đó.

Trường hợp công trình bảo vệ môi trường có sự thay đổi thì chủ dự án phải lập lại hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, nhưng thuộc đối tượng phải được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì chủ cơ sở phải tự rà soát lại các công trình xử lý chất thải.

Theo đó, trường hợp các công trình xử lý chất thải không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì phải cải tạo, nâng cấp các công trình xử lý chất thải đó. Sau khi hoàn thành các công trình xử lý chất thải, phải vận hành thử nghiệm và được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Ngược lại, trường hợp sau khi tự rà soát các công trình xử lý chất thải mà các công trình này vẫn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về chất thải thì chủ cơ sở không phải lập thủ tục đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.