Ngọc Lan ·
6 tuần trước
 7717

Thu ngân sách trong 2 tháng đầu năm đạt 399,4 nghìn tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 399,4 nghìn tỷ đồng tăng 10.4% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tổng thu NSNN tháng 02/2024 ước đạt 132,7 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu NSNN 2 tháng đầu năm 2024 đạt 399,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23.5% dự toán năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

Trong đó, thu nội địa tháng 02/2024 ước đạt 113.5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 đạt 355,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24.6% dự toán năm và tăng 14.6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 02/2024 ước đạt 4.8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 21.2% dự toán năm và giảm 2.6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách trong 2 tháng đầu năm đạt 399.4 nghìn tỷ đồng.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 02/2024 ước đạt 14,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16.6% dự toán năm và giảm 18.4% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách nhà nước, tháng 2/2024 ước đạt 117,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 260,7 nghìn tỷ đồng, bằng 12,3% dự toán năm và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, chi thường xuyên 2 tháng đầu năm 2024 đạt 175 nghìn tỷ đồng, bằng 13,9% dự toán năm và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, bằng 8,9% và tăng 21,8%; chi trả nợ lãi 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 23% và tăng 18,8%.

Hà Nội thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu nội địa 108,8 nghìn tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán và tăng 3,8%; thu từ dầu thô 0,7 nghìn tỷ đồng, đạt 23,6% và tăng 75%. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu gần 3 nghìn tỷ đồng, đạt 11% và bằng 84,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 2 tháng qua là: thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 22,4 nghìn tỷ đồng, đạt 31,8% dự toán năm và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7,7 nghìn tỷ đồng, đạt 28,8% và tăng 10,4%.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 25,6 nghìn tỷ đồng, đạt 32,6% và tăng 12,9%. Thuế thu nhập cá nhân 9,5 nghìn tỷ đồng, đạt 23,2% và tăng 2,3%. Thu phí và lệ phí 4,6 nghìn tỷ đồng, đạt 23,7% và tăng 54,9%.

Thu tiền sử dụng đất 2,8 nghìn tỷ đồng, đạt 7,6% và gấp 2,4 lần. Thu lệ phí trước bạ hơn 1 nghìn tỷ đồng, đạt 15,8% và giảm 2,6%.

The Cục Thống kê Hà Nội, đạt 11% dự toán năm và tăng 48,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chi đầu tư phát triển 7,5 nghìn tỷ đồng, đạt 9,3% dự toán và gấp 2,2 lần. Chi thường xuyên 8,6 nghìn tỷ đồng, đạt 15,1% và tăng 10,4%.

TP.HCM thu ngân sách ước đạt hơn103,1 nghìn tỷ đồng

Còn tại TP.HCM, trong 2 tháng đầu năm ước thực hiện được 103.164 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán và tăng bứt phá khoảng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, thu nội địa ước thực hiện 84.089 tỷ đồng, đạt 25,2% dự toán, tăng 28,1% so với cùng kỳ; Thu từ dầu thô ước thực hiện 3.575 tỷ đồng, đạt 20,0% dự toán, giảm 16,9% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 15.500 tỷ đồng, đạt 11,9% dự toán, giảm 25,4% so với cùng kỳ.

Trong các khoản thu nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 7.487 tỷ đồng, tăng 14,8%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 29.599 tỷ đồng, tăng 28%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 20.684 tỷ đồng, tăng 26,1%.

Tổng thu cân đối ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm ước thực hiện 25.140 tỷ đồng, đạt 17,8% dự toán, chiếm 24,4% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và giảm 21,2% so với cùng kỳ.