Thành Phong ·
48 tuần trước
 7931

Nội dung, hình thức, thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về Nội dung, hình thức và thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trườngtrong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Ảnh minh họa.TL